หาอะไรก็เจอ

Google

วีดีโองานแข่งเรืออำเภอสตึก ปี 2554

ประวัติการศึกษา

-  ระดับประถมศึกษา สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนบ้านสตึก
    *สาขาวิชาเอก-
- ระดับมัธยมศึกษา สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสตึก
   *สาขาวิชาเอกพลศึกษา
- ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง(ปกศ.สูง) สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพลศึกษามหาสารคาม
   *สาขาวิชาเอกพลศึกษา
- ระดับปริญญาตรี (ค.บ.) สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูบุรีรัมย์
   *สาขาวิชาเอกพลศึกษา
- ระดับปริญญาโท (กศ.ม.) สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   *สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา

หนังสือราชการจากสพฐ.

ข่าวการศึกษาจากสพฐ.

ข่าวสารน่ารู้

ข่าวการศึกษา เพือครูไทย

ข่าวอัพเดททุกวัน

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 29 พฤษภาคม 2557
การประชุม UNESCO ESD Youth Conferemce ระหว่างวันที่ 10-12 พ.ย.2557 ณ ประเทศญี่ปุ่น 27 พฤษภาคม 2557
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MONbukagakusho:MEXT) สำหรับนักเรียนไทย เพื่อการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2558 จำนวน 2 หลักสูตร 27 พฤษภาคม 2557
ขอเชิญร่วมงาน " วันสหกรณ์นักเรียน ปี 2557 " และ กิจกรรมการประกวด " คิดสร้างสรรค์ 1 วัน สหกรณืนักเรียน " 27 พฤษภาคม 2557
เลื่อนการประชุมชี้แจงนโยบายและเป้าหมายเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันวันที่26-29 พ.ค.2557ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด 27 พฤษภาคม 2557
ปรับแก้ไขร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 26 พฤษภาคม 2557
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลในการจัดทำการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 26 พฤษภาคม 2557

ข่าวทั่วไป

ข่าวทุกหมวดหมู่

ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.com