หาอะไรก็เจอ

Google

วีดีโองานแข่งเรืออำเภอสตึก ปี 2554

ประว้ติส่วนตัว


 
 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ  สกุล                     นายเอนก    ชาวไธสง
ชื่อเล่น                           หนิง
วัน/เดือน/ปีเกิด              วันที่  15 เมษายน  2510
อายุ                                 48  ปี
กรุ๊ปเลือด                        บี
สถานภาพ                       สมรสแล้ว
น้ำหนัก/ส่วนสูง              75  กิโลกรัม    165  เซนติเมตร
สัญชาติ                           ไทย
เชื้อชาติ                           ไทย
ศาสนา                             พุทธ
สุขภาพ                             แข็งแรง
เบอร์โทรศัพท์                    087-8538853
E-mail                              chowthaisong@gmail.com

 
ที่อยู่ปัจจุบัน 

บ้านเลขที่ 6     บ.หนองเกาะแก้ว    ต.สตึก   อ.สตึก   จ.บุรีรัมย์   3115
และ
บ้านเลขที่ 311/2     บ.นิคม    ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
 
ประวัติครอบครัว

สมาชิกครอบครัว 5 คน
บิดา            นายดุสิต    ชาวไธสง                
                      มารดา       นางวันดา   ชาวไธง         
                ข้าพเจ้า       นายเอนก  ชาวไธสง
                น้องชาย      นายพิเชษฐ  ชาวไธสง        
                น้องสาว      นางเอื้อจิต   ชาวไธสง            

หนังสือราชการจากสพฐ.

ข่าวการศึกษาจากสพฐ.

ข่าวสารน่ารู้

ข่าวการศึกษา เพือครูไทย

ข่าวอัพเดททุกวัน

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 29 พฤษภาคม 2557
การประชุม UNESCO ESD Youth Conferemce ระหว่างวันที่ 10-12 พ.ย.2557 ณ ประเทศญี่ปุ่น 27 พฤษภาคม 2557
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MONbukagakusho:MEXT) สำหรับนักเรียนไทย เพื่อการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2558 จำนวน 2 หลักสูตร 27 พฤษภาคม 2557
ขอเชิญร่วมงาน " วันสหกรณ์นักเรียน ปี 2557 " และ กิจกรรมการประกวด " คิดสร้างสรรค์ 1 วัน สหกรณืนักเรียน " 27 พฤษภาคม 2557
เลื่อนการประชุมชี้แจงนโยบายและเป้าหมายเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันวันที่26-29 พ.ค.2557ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด 27 พฤษภาคม 2557
ปรับแก้ไขร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 26 พฤษภาคม 2557
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลในการจัดทำการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 26 พฤษภาคม 2557

ข่าวทั่วไป

ข่าวทุกหมวดหมู่

ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.com